Spotkanie i dyskusja o dwóch książkach

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej, Wydawnictwo Universitas zapraszają na dyskusję o sztuce współczesnej wokół książek

 KOLEKCJA MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ZNAKI CZASU"

TOMASZ GRYGLEWICZ "KRAKÓW I ARTYŚCI"

z udziałem:

Marii Hussakowskiej-Szyszko, Marka Chlandy, Tomasza Gryglewicza, Janusza Sepioła i Andrzeja Szczerskiego

dyskusję poprowadzi Prof. dr hab. Wojciech Bałus

czwartek, 29 czerwca 2006, godz. 18.00
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Grodzka 53, sala 39, I piętro

foto: Zbigniew Bielawka

KOLEKCJA MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ZNAKI CZASU"

Wstępy: Janusz Sepioł, Andrzej Szczerski. Redakcja i opracowanie: Jan Trzupek

Projekt graficzny: Władysław Pluta

Wydawnictwo składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje wprowadzenie i esej wstępny Andrzeja Szczerskiego Kilka uwag o małopolskiej kolekcji. Druga część dokumentuje kolekcję na obecnym etapie jej tworzenia. Zawiera reprodukcje wszystkich dzieł i krótkie noty- komentarze sytuujące dzieła zakupione do kolekcji w kontekście innych prac artystów. Kolekcja powstaje w ramach Narodowego programu Kultury "Znaki czasu" od czerwca 2005 roku i liczy obecnie 62 dzieła, 33 autorów, z czego istotną część stanowią prace otrzymane od artystów.

Po raz pierwszy została zaprezentowana w całości w formie książkowej, co daje możliwość oceny zainicjowanego kierunku tworzenia kolekcji, gromadzonej z myślą o powołaniu w Krakowie autonomicznego Muzeum Sztuki Współczesnej. Ostania część opracowania jest katalogowym opisem dzieł.

Andrzej Szczerski, ur. 1971, pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki UJ. Krytyk sztuki, członek Kapituły Eksperckiej Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej.

Kolekcja Małopolskiej Fundacji Sztuki Współczesnej Znaki Czasu - pobierz plik PDF (66 MB)

 

Tomasz Gryglewicz

KRAKÓW I ARTYŚCI. TEKSTY O MALARZACH I GRAFIKACH ŚRODOWISKA KRAKOWSKIEGO DRUGIEJ POŁOWY WIEKU XX.

Praca składa się z czterech części, z których każda koncentruje się wokół kluczowego problemu dla środowiska krakowskiej sztuki po II wojnie światowej. Po zarysowaniu ogólnej charakterystyki sztuki po 1945 roku, autor zderza ze sobą sylwetki "innowatorów", takich jak Tadeusz Kantor czy Jerzy Nowosielski z "indywidualistami" w rodzaju Adama Hoffmana.

Druga część książki poświęcona jest analizie różnorodnych wątków w malarstwie Hanny Rudzkiej-Cybisowej, Leszka Dutki, Zbysława Maciejowskiego, Danuty Leszczyńskiej-Kluzy i Stanisława Rodzińskiego, wykazując istotne znaczenie, w każdym przypadku odmiennie odczytywanej, malarskiej formuły opartej na kolorze. Następnie autor skupia się na najważniejszych problemach grafiki krakowskiej. Ostatnia część pracy przynosi obszerną analizę działania twórców rezygnujących z tradycyjnych dyscyplin wypowiedzi – pośród artystów tworzących "poza obrazem" omówione zostają, klasyczne już, instalacje Jerzego Beresia, a także prace przedstawicieli najmłodszej generacji: Marty Deskur i Grzegorza Sztwiertni.

Tomasz Gryglewicz, ur. w 1949 r., w 1973 ukończył studia na UJ z historii sztuki. Następnie pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii Sztuki UJ gdzie kieruje Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej. Uprawia również krytykę artystyczną. Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej.

Podczas spotkania, które poprowadził prof. Wojciech Bałus zaprezentowano obydwie książki. Andrzej Szczerski scharakteryzował kolekcję Fundacji, przybliżając jej założenia, przyjęte ramy czasowe i kryteria doboru dzieł. Maria Hussakowska-Szyszko omówiła książkę Tomasza Gryglewicza, zwracając uwagę na jej unikalną wartość wynikającą z faktu bliskiej relacji autora z opisywanymi zjawiskami i artystami, na dawanie świadectwa z perspektywy współuczestnika. Przywołała w tym kontekście dla porównania postawę i metodę prof. Mieczysława Porębskiego.
Janusz Sepioł, Przewodniczący Rady Fundacji mówił o idei powołania Muzeum Sztuki Współczesnej, o perspektywach rozwoju kolekcji w najbliższych latach, wreszcie o szansach na zbudowanie nowego muzeum. Możliwości te nakreślił w kontekście innych inicjatyw w dziedzinie kultury, podjętych przez samorząd województwa. Dużą część dyskusji poświęcono powstającej kolekcji. Marek Chlanda podkreślił wysoki poziom poszczególnych dzieł w zbiorach Fundacji. Duże zainteresowanie wywołały obecne zmiany dotyczące programu „Znaki czasu” i wynikające z nich konsekwencje dla rozwoju kolekcji.

Pan Leszek Dutka z uznaniem zauważył, że w swoim długim życiu doczekał chwili, gdy na spotkanie poświęcone współczesnej sztuce przychodzi Marszałek Województwa i jest to pierwszy znany mu polityk kompetentny w sprawach artystycznych.

Wystawa stała Kolekcji

Małopolskiej Fundacji

Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 10:00-17:00

Niedziela 11:00-18:00

Wstęp wolny

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej
Find us on Facebook