Statut Fundacji >>

S T A T U T
FUNDACJI POD NAZWĄ
MAŁOPOLSKA FUNDACJA MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJRozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja p.n. „Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej” (zwana dalej Fundacją) ustanowiona jest przez Fundatora, którym jest Województwo Małopolskie aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Katarzynę Gruszczyńską w budynku nr 22 przy ulicy Basztowej w Krakowie dnia 5 października 2004 roku.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 roku poz. 203 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków w Województwie Małopolskim.

3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą dla wykonywania swoich statutowych celów.

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

1. Fundacja może używać pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

2. Fundacja może posiadać własną odznakę oraz wydawać legitymacje.

Rozdział II

Cele i formy działalności Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

1.1. stworzenie interdyscyplinarnej kolekcji i zbiorów sztuki współczesnej.

1.2. utworzenie regionalnego interdyscyplinarnego muzeum sztuki współczesnej.

1.3. promocja i popularyzacja polskiej sztuki współczesnej.

1.4. organizacja prezentacji dzieł sztuki współczesnej w regionie i poza jego granicami.

1.5. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie, wspieranie i wspomaganie działań na rzecz tworzenia kolekcji sztuki współczesnej oraz zarządzanie regionalnymi kolekcjami.

1.6. inicjowanie, wspieranie i koordynowanie badań z dziedziny sztuki współczesnej oraz upowszechnianie i promowanie kultury i dziedzictwa kulturowego Małopolski.

1.7. tworzenie oraz wspieranie programów stwarzających warunki dla rozwoju sztuki oraz jej prezentacji.

1.8. gromadzenie informacji, tworzenie katalogów, baz danych dokumentujących sztukę współczesną.

1.9. popularyzowanie oraz promowanie Małopolski poprzez ukazywanie potencjału twórczego i artystycznego środowisk twórczych.

1.10. kreowanie programów edukacyjnych oraz projektów promocyjnych w celu upowszechniania wiedzy oraz pobudzania zainteresowania sztuką współczesną, w tym angażowanie twórców i artystów do działań edukacyjnych w społecznościach lokalnych.

1.11. popularyzowanie dobrych wzorów w zakresie aktywnej opieki nad rozwojem twórczości artystycznej oraz jej dokumentowaniem i udostępnianiem.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele, o których mowa w § 5, w szczególności poprzez:

1.1 organizowanie badań, seminariów, konferencji, warsztatów, wystaw, targów i ekspozycji z zakresu sztuki współczesnej.

1.2 gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych pozwalających na organizowanie, finansowanie, wspieranie i wspomaganie działań na rzecz tworzenia interdyscyplinarnej kolekcji sztuki współczesnej poprzez zakupy i kolekcjonowanie dzieł sztuki oraz utworzenia i funkcjonowania muzeum sztuki współczesnej
w Małopolsce.

1.3 prowadzenie ścieżek edukacyjnych z zakresu sztuki współczesnej.

1.4 propagowanie wartości i walorów twórczości artystycznej oraz dzieł sztuki współczesnej.

1.5 popularyzację metod i rozwiązań organizacyjnych, prawnych i finansowych dotyczących tworzenia zbiorów i kolekcji oraz ich udostępniania.

1.6 prowadzenie aktywnej działalności wystawienniczej.

1.7 opracowywanie projektów, analiz i programów dotyczących twórczości artystycznej.

1.8 wydawanie publikacji i materiałów związanych ze sztuką współczesną.

1.9 współdziałanie ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą, organizacjami społecznymi o podobnych celach działania, muzeami, instytucjami kultury oraz mediami.

1.10 integrację i aktywizację środowisk twórczych oraz zaangażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki oraz budowanie więzi regionalnej
i międzypokoleniowej poprzez aktywny kontakt ze sztuką.

1.11 stwarzanie warunków dla rozwoju mecenatu artystycznego w środowiskach przedsiębiorców oraz w organach administracji publicznej.

1.12 współpracę międzynarodową związaną z realizacją celów Fundacji.

1.13 fundowanie nagród i wyróżnień w zakresie kultury oraz inicjowanie i udzielanie pomocy twórcom oraz instytucjom kultury.

1.14 pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów fundacji.

1.15 współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, szkołami wyższymi, organizacjami państwowymi, społecznymi i wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, oraz podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych fundacji.

1.16 współpracę z jednostkami publicznej radiofonii i telewizji w zakresie nieodpłatnego informowania o działalności Fundacji na zasadach określonych w przepisach prawa.

2. Fundacja dla realizowania swoich celów może współpracować, zawierać porozumienia i umowy z innymi podmiotami, fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi lub zagranicznymi.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej wynoszącej 300.000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych), wymieniony przez Fundatora
w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego oraz środki finansowe uzyskane w sposób wymieniony w § 6 oraz nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

3.1 dotacji z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

3.2 darowizn, spadków i zapisów,

3.3 wpłat na rzecz Fundacji 1% należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3.4 dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych materialnych i niematerialnych, będących w posiadaniu Fundacji,

3.5 odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

3.6 dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

3.7 dochodów z działalności gospodarczej,

3.8 dywidend i zysków z akcji i udziałów,

3.9 innych wpływów i przychodów.

§ 8

Majątek i dochody uzyskiwane z majątku oraz z działalności gospodarczej przez Fundację przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

Fundacja może nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 24, ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja nie może:

a). udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b). przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c). wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d). dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 9

1. Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

2. Wniesienie na rzecz Fundacji wartości majątkowych przez osobę fizyczną lub osobę prawną może być uhonorowane odnotowaniem tego faktu w księdze darczyńców Fundacji i przekazaniem darczyńcy dyplomu honorowego lub innym trwałym upamiętnieniem.

§ 10

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział IV

Władze i organizacja Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów.

2. Rada Fundacji, zwana w dalszej części statutu Radą.

3. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części statutu Zarządem.

§ 12

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym Fundacji. Funkcję Zgromadzenia Fundatorów pełni Zarząd Województwa z wyjątkiem czynności ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Sejmiku Województwa.

2. Zgromadzenie Fundatorów na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru członków Rady.

§ 13

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1. Zmiana Statutu.

2. Wybór i odwołanie członków Rady.

3. Wybór pierwszego Zarządu.

4. Likwidacja Fundacji.

5. Połączenie Fundacji.

§ 14

1. Rada jest organem opiniodawczo - nadzorczym Fundacji.

2. Radę tworzy 3 przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego i 2 przedstawicieli środowisk kultury cieszących się powszechnym autorytetem społecznym, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek odwołania, ustąpienia lub śmierci członka Rady oraz na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej.

4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

5. Członkowie Rady winni spełniać wymogi określone w art. 20, pkt. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 15

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

1. Określanie strategii programowej Fundacji.

2. Wyznaczanie obszarów działania Fundacji.

3. Uchwalanie planów rocznych i długoterminowych działalności Fundacji.

4. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.

5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

6. Określanie zasad współpracy z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.

7. Uchwalanie regulaminów pomocy finansowej zgodnie z celem Fundacji.

8. Wybór i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu, z zastrzeżeniem §13, ust. 3 Statutu.

9. Ustalanie zasad wynagradzania i nagradzania dla członków Zarządu i pracowników Fundacji.

10. Uchwalanie regulaminów organizacyjnych, w tym regulaminów Rady i Zarządu.

11. Powoływanie ciał doradczych Fundacji, w tym Kapituły Eksperckiej.

12. Powoływanie placówek i przedstawicielstw poza siedzibą Fundacji.

13. Przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji.

14. Przeprowadzanie wewnętrznej kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, w tym realizacji rocznych i długoterminowych planów Fundacji.

§ 16

1. Rada zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub działający w jego imieniu Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również na pisemny wniosek Zgromadzenia Fundatorów, Zarządu lub 1/3 członków Rady.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z zastrzeżeniem ust. 6. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego.

5. Każdy członek Rady ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.

6. Uchwały Rady dotyczące zmian w składzie Zarządu wymagają obecności 2/3 członków Rady.

7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

§ 17

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania niezastrzeżone w statucie dla innych władz Fundacji.

§ 18

Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Rada.

Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 19

Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje za wynagrodzeniem.

§ 20

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania, ustąpienia, śmierci członka Zarządu lub niemożności pełnienia przez niego swych funkcji z innych przyczyn.

2. W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu, Rada niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu.

§ 21

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, który przewodniczy obradom oraz koordynuje pracę Zarządu, lub działający w jego imieniu Wiceprezes.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwołane również na pisemny wniosek 2 członków Zarządu lub co najmniej ½ składu Rady.

4. Szczegółowe zasady działalności Zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę.

§ 22

1. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy składu Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.

3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.

§ 23

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie w imieniu Fundacji o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, jeżeli w chwili składania tego oświadczenia jest oczywistym, że masa spadkowa przekracza długi spadkowe.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:

1. Opracowanie planów rocznych i długoterminowych działalności Fundacji, w tym planów finansowych.

2. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych w celu przedstawianie ich Radzie, podania do publicznej wiadomości, przekazania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz właściwemu sądowi rejestrowemu.

3. Realizowanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów i Rady.

4. Dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej w oparciu o opinię Kapituły Eksperckiej.

5. Organizowanie posiedzeń Rady oraz prowadzenie dokumentacji Fundacji.

6. Tworzenie i organizacja pracy Biura Fundacji.

7. Zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji.

§ 25

Kapituła Ekspercka jest organem doradczym Fundacji.

Członków Kapituły Eksperckiej powołuje Rada Fundacji spośród specjalistów w zakresie sztuki współczesnej, w tym przedstawiciela Ministra Kultury.

Do zadań Kapituły Eksperckiej należy:

opracowanie formuły organizacyjnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej oraz koncepcji muzeum sztuki współczesnej,

określenie profilu interdyscyplinarnej kolekcji sztuki współczesnej,

opracowanie kryteriów wyboru do kolekcji dzieł o najwyższej wartości artystycznej oraz wybór dzieł do zakupów,

nadzór merytoryczny nad działalnością popularyzatorską, dokumentacyjną i edukacyjną.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 26

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą poprzez:

1. usługi reklamowe i marketingowe (klasyfikacja PKD: 74.4),

2. usługi w zakresie edukacji (klasyfikacja PKD: 80),

3. doradztwo techniczne i organizacyjne (klasyfikacja PKD: 80.42),

4. usługi w zakresie działalności turystycznej (klasyfikacja PKD: 55.23.13, 93.04)

5. wytwarzanie filmów video oraz innych nośników informacji (klasyfikacja PKD: 92.1),

6. ochronę zabytków (klasyfikacja PKD: 92.52 B),

7. usługi internetowe (klasyfikacja PKD: 72.6),

8. inną działalność zgodną z celami Fundacji (klasyfikacja PKD: 73.10).


Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 27


1. Zmiana Statutu nie może ograniczać celów Fundacji.

2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji na skutek zrealizowania celów zawartych w statucie i wyczerpania środków finansowych i majątku umożliwiających realizację jej zadań statutowych.

2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na realizację ustawowych działań Fundatora w zakresie kultury.

4. O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej

Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 9:00-17:00

Niedziela 9:00-17:00

Wstęp wolny