Regulamin działania kapituły >>

Załącznik do uchwały nr 3/05
Rady Małopolskiej Fundacji
Muzeum Sztuki Współczesnej
z dnia 25 lutego 2005 roku

REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY EKSPERCKIEJ MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Rozdział l Postanowienia ogólne

1. Kapituła Ekspercka Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej zwana dalej „Kapitułą" działa na podstawie uchwały Nr 3/05 Rady Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej z dnia 25 lutego 2005 r. oraz w oparciu o Statut Fundacji i niniejszy Regulamin.

2. Do zadań Kapituły należy:

- określenie formuły organizacyjnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej oraz koncepcji muzeum sztuki współczesnej,

- opracowanie profilu interdyscyplinarnej kolekcji sztuki współczesnej,

- opracowanie kryteriów wyboru do kolekcji dzieł o najwyższej wartości artystycznej oraz wybór dzieł do zakupów,

- nadzór merytoryczny nad działalnością popularyzatorską, dokumentacyjną i edukacyjną,

- opiniowanie propozycji zakupów dzieł sztuki i darów.

3. Kapituła ze swego grona wybiera Przewodniczącego.

4. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący według potrzeb lub na wniosek Zarządu Fundacji.

5. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział II Procedura wyboru dzieł do zakupów

1. Zakupu dzieł sztuki współczesnej dokonuje Zarząd Fundacji w oparciu o opinię Kapituły Eksperckiej.

2. Opinia Kapituły przekazywana jest w formie protokołu z posiedzenia Kapituły w sprawie wyboru dzieł do zakupu.

3. Głosowanie nad decyzją zakupu jest jawne.

4. Tryb naboru dzieł do zakupu proponuje każdorazowo Kapituła.

5. Z przebiegu każdego posiedzenia Kapituły w sprawie zakupu dzieł sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- datę i miejsce posiedzenia

- imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu

- wyszczególnienie ofert będących przedmiotem obrad

- wyniki głosowania

- w wypadku spornych wyników głosowania - informację o przebiegu

- rekomendację dzieł do zakupu wraz z opinią dotyczącą proponowanej wyceny.

6. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Kapituły obecni na posiedzeniu.

7. Przewodniczący Kapituły może przekazać oferowany do zakupu obiekt do ekspertyzy rzeczoznawcy z danej dziedziny.

8. Przewodniczący i członkowie Kapituły powinni wyłączyć się od udziału w pracach Kapituły, jeżeli:

- pozostają z oferentem w związku małżeńskim albo w pokrewieństwie w linii wstępnej, zstępnej i bocznej do drugiego stopnia bądź też w stosunku opieki, kurateli lub przysposobienia,
- z jakichkolwiek względów są osobiście zainteresowani w nabyciu dzieła, bądź pozostają z oferentem w stosunku procesowym jako strona,

- pozostają lub pozostawali z oferentem w stosunku współwłasności, najmu, pracy lub przedstawicielstwa.

Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej

Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 9:00-17:00

Niedziela 9:00-17:00

Wstęp wolny